Obchodné podmienky a práva kupujúceho

 1. Všeobecné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.peli.sk je firma:

 

Q-PRODUCTS a. s.

Pri majeri 17

831 06 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 46726993

DIČ: 2023553202

IČ DPH: SK2023553202

 

tel.:        +421 2 4464 6474

fax:        +421 2 4464 6476

 

Kontaktný e-mail: info (at) peli . sk

 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar s úmyslom kúpy tohto tovaru. Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa č.102/2014 pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

Q-PRODUCTS a. s. je samostatná firma. Tovar predáva výhradne na vyššie uvedenom sídle spoločnosti Q-PRODUCTS a. s. v Bratislave, alebo cez internet prostredníctvom internetových stránok www.peli.sk.

 

 1. Objednávanie tovaru

 

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.peli.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká vo chvíli prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho uhradením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Aby sme Vám mohli doručiť objednaný tovar, potrebujeme poznať základné osobné doručovacie údaje. Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať výhradne pre našu potrebu a neposkytneme ich tretej strane. Údaje prosím píšte gramaticky správene a používajte diakritiku. Taktiež telefonický kontakt na Vás je veľmi potrebný a navyše v čase doručovania musí byť tento trvalo dostupný. Ak po odoslaní objednávky následne od nás nedostanete elektronické potvrdenie o prijatí objednávky alebo Vás nebude kontaktovať zodpovedný zamestnanec, pravdepodobne je Vaša e-mailová adresa nesprávna, alebo nedostupná. V takom prípade nás prosím kontaktujte telefonicky, lebo o Vašej objednávke inak nebudeme vedieť.

 

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte pri objednávaní tovaru uviesť nasledujúce údaje:

 

Meno a priezvisko

Adresu elektronickej pošty (e-mail)

Úplnú adresu /miesta doručenia tovaru, alebo prípadne fakturačnú adresu/

Telefonický kontakt /telefón musí byť dostupný/

 

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii objednávky a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli správne doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj inú adresu doručenia (napr. v čase preberania zásielky sa budete nachádzať na inej adrese, alebo posielate niekomu darček).

 

V prípade platby prostredníctvom prevodu z účtu Vám tovar bude odoslaný až po pripísaní platby na náš účet.

 

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba alebo firma, musíte uviesť tiež nasledujúce údaje:

 

Názov firmy

IČO

DIČ

IČ DPH

 

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné fakturačné operácie, vyhotoviť pre Vás úplný daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

 

Údaje o Vašich nákupoch na www.peli.sk, Vaše objednávky, sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu prípadných reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o Vašich nákupoch nie sú poskytované tretej strane.

 

Každú internetovú objednávku vybavujeme manuálne jednotlivo. Nepoužívame automatizované rozhodovanie.

 

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu www.peli.sk, dávate už pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú nami zhromažďované a používané výhradne našou firmou. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach www.peli.sk.

 

Náš internetový obchod neposkytuje, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje tretej strane.

 

 1. Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho: po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, prípadne ešte pred odoslaním tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, v týchto prípadoch:  tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru, alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a to bezodkladne.

 

 1. Dodacie lehoty a podmienky

 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku, alebo do 1-3 pracovných dní od prijatia platby na náš bankový účet v prípade platby prevodom z účtu. Vo výnimočných prípadoch, avšak až po dohovore s kupujúcim, môže byť dodacia lehota dlhšia ako 4 pracovné dni. Miesto odberu je určené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. V prípade pošty miestne príslušná pobočka Pošty. Ceny tovaru sú stanovené všeobecným cenníkom, resp. cenami uvedenými na stránkach internetového obchodu. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov. Cena za dodanie tovaru je jednotne určená na 3,30 EUR za každý balík a platí len pre územie Slovenskej republiky. Cena za dodanie tovaru mimo územia SR bude vypočítaná podľa skutočných nákladov.

 

 1. Platba za tovar

 

Platba v hotovosti na dobierku pri preberaní tovaru. Platíte na mieste príslušnej Pošty.

Platba prevodom z účtu na predfaktúru. Tovar je následne dodávaný až po pripísaní sumy na účet dodávateľa, bez ďalších poplatkov.

 

Tovar dodávame prostredníctvom prepravných spoločností v súlade s prepravnými a cenovými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby.

 

K tovaru musíte vždy dostať od nás originálnu faktúru. Táto musí byť vždy súčasťou zásielky.

 

 1. Záruka na tovar a reklamácie

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a na tovar sa vo všeobecnosti vzťahuje dvojročná záručná doba.

 

Poškodenú zásielku /evidentné poškodenie či narušenie obalu zásielky/ je potrebné reklamovať ihneď v prípade doručenia na Pošte. Dodaný poškodený tovar, alebo nekompletnú zásielku, je potrebné reklamovať bezodkladne a ihneď po zistení chyby - najlepšie e-mailom (info@peli.sk), alebo telefonicky  na číslo 02/4464 6474. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

 

V prípade, že dodaný tovar Vám nevyhovuje, môžete ho do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky i bez udania dôvodu vrátiť späť a kupujúcemu sa najneskôr do 14 dní /po doručení tovaru späť do skladu a kontrole, že výrobok nie je poškodený/ vráti plná cena výrobku. Poplatky za vrátenie tovaru znáša kupujúci. Podmienkou pre vrátenie peňazí zákazníkovi je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený. Predávajúci túto skutočnosť preverí po prevzatí vrátenej zásielky. Cenu tovaru potom uhradí prevodom na účet zákazníka. Zákazník vracia tovar dodávateľovi obyčajnou zásielkou (nie dobierkou, zásielku však odporúčame poistiť pre prípad poškodenia alebo straty počas prepravy) na adresu podľa faktúry dodávateľa Q-PRODUCTS a. s. v Bratislave. Zákazník s tovarom vždy musí vrátiť i originál faktúry od dodávateľa (odporúčame urobiť si kópiu tejto faktúry pre vlastnú potrebu).

 

Reklamácie sa zasielajú na adresu sídla firmy Q-PRODUCTS a. s. /uvedenú na faktúre/, alebo osobne v sídle firmy Q-PRODUCTS a. s. Je vhodné priložiť jednoduchý  sprievodný list a uviesť, či si Zákazník praje tovar opraviť, vymeniť za iný tovar, alebo vrátiť peniaze. V takom prípade treba uviesť aj číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze, ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená.

 

 

Orgán štátneho dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk).

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@peli.sk    

 

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 24.5.2018 je tu: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1.

 

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napríklad:

 

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,

ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.

 

 1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

 

Pri uplatnení práva odstúpiť od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením a to listom, alebo e-mailom na adresu: Q-PRODUCTS a. s., Rybničná 38/K, 83106 Bratislava lebo e-mailom na: info@peli.sk

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v závere tohoto textu.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nebude vzťahovať na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude vracaný tovar od Vás dodaný späť do nášho skladu. Úhrada bude prednostne uskutočnená poukázaním peňazí na Váš účet, alebo iným dohodnutým spôsobom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Náklady súvisiace s vracaním tovaru znáša zákazník.

 

Zodpovedáte taktiež za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aké je primerane potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Toto by malo zodpovedať posúdeniu vhodnosti tovaru, ako keby ste si ho vyberali a odskúšali v predajni. Takže tovar musí zostať nový, nepoškodený, bez známok použitia. Tovar vraciate v pôvodnom balení a s ochrannými a obchodnými štítkami a pod., pokiaľ ich tovar obsahoval. Tovar musí byť vrátený aj s pôvodnou originálnou faktúrou - čo je daňovým dokladom /prípadne si urobte pre vlastnú potrebu jej fotokópiu/.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

/Vyplňte a odošlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy/

 

                Q-PRODUCTS a. s.

                Pri majeri 17

                831 06 Bratislava

                Slovenská republika

 

tel. 02-4464 6474         e-mail: info@peli.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento

 

tovar:    ........................................................................................

             ........................................................................................

 

Dátum prevzatia zásielky /tovaru/: ................................

 

Číslo faktúry: .................................................................

 

Meno a priezvisko kupujúceho: .....................................

 

Adresa kupujúceho: ......................................................

 

Peniaze za tovar žiadam vrátiť prevodom na účet číslo: .................................................

 

alebo iný spôsob: .............................................................................................................

 

 

     .......................................                                                           .............................................

                 dátum                                                                                                   podpis

 

 1. Záverečné ustanovenie

 

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny.

 

Q-PRODUCTS a. s. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je vždy na našej stránke - www.peli.sk.